[Calpheonian Dye] Shadow Indigo [Calpheonian Dye] Snow Purple [Calpheonian Dye] Sunshine Purple [Calpheonian Dye] Shining Purple [Calpheonian Dye] Brilliant Purple [Calpheonian Dye] Soft Purple [Calpheonian Dye] True Purple [Calpheonian Dye] Vivid Purple [Calpheonian Dye] Pure Purple [Calpheonian Dye] Original Purple [Calpheonian Dye] Wine Purple [Calpheonian Dye] Gloomy Purple [Calpheonian Dye] Shadow Purple [Calpheonian Dye] Snow Deep Pink [Calpheonian Dye] Sunshine Deep Pink [Calpheonian Dye] Shining Deep Pink [Calpheonian Dye] Brilliant Deep Pink [Calpheonian Dye] Soft Deep Pink [Calpheonian Dye] True Deep Pink [Calpheonian Dye] Vivid Deep Pink [Calpheonian Dye] Pure Deep Pink [Calpheonian Dye] Original Deep Pink [Calpheonian Dye] Wine Deep Pink [Calpheonian Dye] Gloomy Deep Pink [Calpheonian Dye] Shadow Deep Pink [Calpheonian Dye] Black [Mediahn Dye] Snow Red [Mediahn Dye] Sunshine Red [Mediahn Dye] Shining Red [Mediahn Dye] Brilliant Red [Mediahn Dye] Soft Red [Mediahn Dye] True Red [Mediahn Dye] Vivid Red [Mediahn Dye] Pure Red [Mediahn Dye] Original Red [Mediahn Dye] Wine Red [Mediahn Dye] Gloomy Red [Mediahn Dye] Shadow Red [Mediahn Dye] Snow Orange [Mediahn Dye] Sunshine Orange [Mediahn Dye] Shining Orange [Mediahn Dye] Brilliant Orange [Mediahn Dye] Soft Orange [Mediahn Dye] True Orange [Mediahn Dye] Vivid Orange [Mediahn Dye] Pure Orange [Mediahn Dye] Original Orange [Mediahn Dye] Wine Orange [Mediahn Dye] Gloomy Orange [Mediahn Dye] Shadow Orange [Mediahn Dye] Snow Yellow [Mediahn Dye] Sunshine Yellow [Mediahn Dye] Shining Yellow [Mediahn Dye] Brilliant Yellow [Mediahn Dye] Soft Yellow [Mediahn Dye] True Yellow [Mediahn Dye] Vivid Yellow [Mediahn Dye] Pure Yellow [Mediahn Dye] Original Yellow [Mediahn Dye] Wine Yellow [Mediahn Dye] Gloomy Yellow [Mediahn Dye] Shadow Yellow [Mediahn Dye] Snow Lime [Mediahn Dye] Sunshine Lime [Mediahn Dye] Shining Lime [Mediahn Dye] Brilliant Lime [Mediahn Dye] Soft Lime [Mediahn Dye] True Lime [Mediahn Dye] Vivid Lime [Mediahn Dye] Pure Lime [Mediahn Dye] Original Lime [Mediahn Dye] Wine Lime [Mediahn Dye] Gloomy Lime [Mediahn Dye] Shadow Lime [Mediahn Dye] Snow Mint [Mediahn Dye] Sunshine Mint [Mediahn Dye] Shining Mint [Mediahn Dye] Brilliant Mint [Mediahn Dye] Soft Mint [Mediahn Dye] True Mint [Mediahn Dye] Vivid Mint [Mediahn Dye] Pure Mint [Mediahn Dye] Original Mint [Mediahn Dye] Wine Mint [Mediahn Dye] Gloomy Mint [Mediahn Dye] Shadow Mint [Mediahn Dye] Snow Aqua [Mediahn Dye] Sunshine Aqua [Mediahn Dye] Shining Aqua [Mediahn Dye] Brilliant Aqua [Mediahn Dye] Soft Aqua [Mediahn Dye] True Aqua [Mediahn Dye] Vivid Aqua [Mediahn Dye] Pure Aqua [Mediahn Dye] Original Aqua [Mediahn Dye] Wine Aqua [Mediahn Dye] Gloomy Aqua [Mediahn Dye] Shadow Aqua [Mediahn Dye] Snow Sky [Mediahn Dye] Sunshine Sky [Mediahn Dye] Shining Sky [Mediahn Dye] Brilliant Sky [Mediahn Dye] Soft Sky [Mediahn Dye] True Sky [Mediahn Dye] Vivid Sky [Mediahn Dye] Pure Sky [Mediahn Dye] Original Sky [Mediahn Dye] Wine Sky [Mediahn Dye] Gloomy Sky [Mediahn Dye] Shadow Sky [Mediahn Dye] Snow Indigo [Mediahn Dye] Sunshine Indigo [Mediahn Dye] Shining Indigo [Mediahn Dye] Brilliant Indigo [Mediahn Dye] Soft Indigo [Mediahn Dye] True Indigo [Mediahn Dye] Vivid Indigo [Mediahn Dye] Pure Indigo [Mediahn Dye] Original Indigo [Mediahn Dye] Wine Indigo [Mediahn Dye] Gloomy Indigo [Mediahn Dye] Shadow Indigo [Mediahn Dye] Snow Purple [Mediahn Dye] Sunshine Purple [Mediahn Dye] Shining Purple [Mediahn Dye] Brilliant Purple [Mediahn Dye] Soft Purple [Mediahn Dye] True Purple [Mediahn Dye] Vivid Purple [Mediahn Dye] Pure Purple [Mediahn Dye] Original Purple [Mediahn Dye] Wine Purple [Mediahn Dye] Gloomy Purple [Mediahn Dye] Shadow Purple [Mediahn Dye] Snow Deep Pink [Mediahn Dye] Sunshine Deep Pink [Mediahn Dye] Shining Deep Pink [Mediahn Dye] Brilliant Deep Pink [Mediahn Dye] Soft Deep Pink [Mediahn Dye] True Deep Pink [Mediahn Dye] Vivid Deep Pink [Mediahn Dye] Pure Deep Pink [Mediahn Dye] Original Deep Pink [Mediahn Dye] Wine Deep Pink [Mediahn Dye] Gloomy Deep Pink [Mediahn Dye] Shadow Deep Pink [Mediahn Dye] Black [Valencian Dye] Snow Red [Valencian Dye] Sunshine Red