NPC - Winter Chair NPC - Small Table That Has a Water Bottle On NPC - Flower Pot Decorated with Snowflake NPC - Pocket Flower Pot NPC - Flower Pot with Soft Lighting NPC - Flower Pot with Warm Lighting NPC - Large Basket NPC - Winter Wood Furnace NPC - Kamasylvia Flower Pot A NPC - Kamasylvia Flower Pot B NPC - Kamasylvia Flower Pot C NPC - Kamasylvia Flower Pot D NPC - Kamasylvia Flower Pot E NPC - Kamasylvia Flower Pot F NPC - Kamasylvia Carpet A NPC - Kamasylvia Carpet B NPC - Kamasylvia Partition A NPC - Kamasylvia Partition B NPC - Kamasylvia Clothes Hanger NPC - Kamasylvia Kettle Table NPC - Kamasylvia Lamp A NPC - Kamasylvia Lamp B NPC - Kamasylvia Lamp C NPC - Elephant Fountain NPC - Stone Digging NPC - Mining NPC - Feldspar NPC - Granite NPC - Diorite NPC - Bryophyte NPC - Copper NPC - Diamond NPC - Beryl NPC - Gold NPC - Iron NPC - Lead NPC - Platinum NPC - Tin NPC - Ruby NPC - Sapphire NPC - Silver NPC - Topaz NPC - Zinc NPC - Black Quartz NPC - Green Quartz NPC - Muddy Quartz NPC - Red Quartz NPC - Strange Rock NPC - Clear Quartz NPC - Coal NPC - White Tin NPC - Opal NPC - Rainbow Stone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Bloodstone NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Andesite NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Sandstone NPC - Mudstone NPC - Mudstone NPC - Mudstone NPC - Mudstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Bloodstone NPC - Soft Sandstone NPC - Soft Sandstone NPC - Hard Sandstone NPC - Hard Sandstone NPC - Vanadium Ore NPC - Titanium Ore NPC - Mythril Ore NPC - Blue Crystal NPC - Violet Crystal NPC - Sulfur NPC - Volcanic Rock NPC - Noc Rock NPC - Noc Rock NPC - Dry Thicket NPC - Sunrise Herb NPC - Aloe NPC - Aloe NPC - Aloe NPC - Thicket NPC - Fruit Tree NPC - Bush NPC - Shrub NPC - Rose NPC - Rose NPC - Rose NPC - Tulip NPC - Tulip NPC - Tulip NPC - Sunflower NPC - Cabbage NPC - Cabbage NPC - Barley NPC - Barley NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Wild Herb NPC - Saffron NPC - Blue Rose NPC - Cinnamon