Skill - Sturdy Alchemy Stone of Protection (Basic) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Protection (Magic) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Protection (Rare) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Protection (Unique) Skill - Sharp Alchemy Stone of Protection (Basic) Skill - Sharp Alchemy Stone of Protection (Magic) Skill - Sharp Alchemy Stone of Protection (Rare) Skill - Sharp Alchemy Stone of Protection (Unique) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Protection (Basic) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Protection (Magic) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Protection (Rare) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Protection (Unique) Skill - Splendid Alchemy Stone of Protection (Basic) Skill - Splendid Alchemy Stone of Protection (Magic) Skill - Splendid Alchemy Stone of Protection (Rare) Skill - Splendid Alchemy Stone of Protection (Unique) Skill - Shining Alchemy Stone of Protection (Basic) Skill - Shining Alchemy Stone of Protection (Magic) Skill - Shining Alchemy Stone of Protection (Rare) Skill - Shining Alchemy Stone of Protection (Unique) Skill - Imperfect Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Imperfect Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Imperfect Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Imperfect Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Rough Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Rough Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Rough Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Rough Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Polished Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Polished Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Polished Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Polished Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Sharp Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Sharp Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Sharp Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Sharp Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Resplendent Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Splendid Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Splendid Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Splendid Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Splendid Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Shining Alchemy Stone of Life (Basic) Skill - Shining Alchemy Stone of Life (Magic) Skill - Shining Alchemy Stone of Life (Rare) Skill - Shining Alchemy Stone of Life (Unique) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Destruction (Consumable) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Destruction (Consumable) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Protection (Consumable) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Protection (Consumable) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Life (Consumable) Skill - Sturdy Alchemy Stone of Life (Consumable) Skill - Wild Spirit Stone(Consumable) Skill - Vell's Heart Skill - Sharp Spirit Stone of Destruction (Yellow) Skill - Resplendent Spirit Stone of Destruction Skill - Splendid Spirit Stone of Destruction Skill - Shining Spirit Stone of Destruction Skill - Sharp Spirit Stone of Protection (Yellow) Skill - Resplendent Spirit Stone of Protection Skill - Splendid Spirit Stone of Protection Skill - Shining Spirit Stone of Protection Skill - Sharp Spirit Stone of Life (Yellow) Skill - Resplendent Spirit Stone of Life Skill - Splendid Spirit Stone of Life Skill - Shining Spirit Stone of Life Skill - Sharp Spirit Stone of Destruction (Green) Skill - Sharp Spirit Stone of Destruction (Blue) Skill - Sharp Spirit Stone of Protection (Green) Skill - Sharp Spirit Stone of Protection (Blue) Skill - Inventory Slot + 1 Skill - Inventory Slot + 2 Skill - Inventory Slot + 3 Skill - Inventory Slot + 4 Skill - Inventory Slot + 5 Skill - Inventory Slot + 6 Skill - Inventory Slot + 7 Skill - Inventory Slot + 8 Skill - Bookshelf with Knowledge of Animals (Eastern Balenos) Skill - Bookshelf with Knowledge of Imps (Eastern Balenos) Skill - Bookshelf with Knowledge of Goblins (Eastern Balenos) Skill - Bookshelf with Knowledge of Exiles of Mediah (Eastern Balenos) Skill - Bookshelf with Knowledge on Beast Monsters (Balenos) Skill - Bookshelf with Knowledge on Imps (Balenos) Skill - Bookshelf with Knowledge on Goblins Skill - Bookshelf with Knowledge on the Exiles of Mediah Skill - Bookshelf with Knowledge on Beast Monsters (Serendia) Skill - Bookshelf with Knowledge on Plant Monsters (Serendia) Skill - Bookshelf with Knowledge on Insect Monsters (Serendia) Skill - Bookshelf with Knowledge on Bandits Skill - Bookshelf with Knowledge on Imps (Serendia) Skill - Bookshelf with Knowledge on Fogans Skill - Bookshelf with Knowledge on Nagas Skill - Bookshelf with Knowledge on Red Orcs Skill - Bookshelf with Knowledge on the Al Rhundi Rebels Skill - Bookshelf with Knowledge on Cultists Skill - Bookshelf with Knowledge on the Followers of Kzarka Skill - Bookshelf with Knowledge on Beast Monsters (Calpheon) Skill - Bookshelf with Knowledge on Plant Monsters (Calpheon) Skill - Bookshelf with Knowledge on Khurutos Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of the Quint Hill Skill - Bookshelf with the Knowledge about Monsters at Marni's House Skill - Bookshelf with Knowledge on Saunils Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of the Mansha Forest Skill - Bookshelf with Knowledge on Rhutums Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of Lake Kaia Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of Hexe Sanctuary Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of the Ruins Skill - Bookshelf with Knowledge on the Secret Societies Skill - Bookshelf with Knowledge on Harpies Skill - Bookshelf with Knowledge on Giants Skill - Bookshelf with Knowledge on Creatures of Calpheon Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of the Quarry Skill - Bookshelf with Knowledge on Monsters of the Refugee Camp Skill - Bookshelf with Knowledge on Special Trading Manager Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Velia Skill - Bookshelf with Knowledge on Merchants of Velia Skill - Bookshelf with Knowledge on Farmers of Velia Skill - Bookshelf with Knowledge on Officers of the Western Camp Skill - Bookshelf with Knowledge on Foreigners in Velia Skill - Bookshelf with Knowledge on Island Villagers Skill - Bookshelf with Knowledge on the Upper Class of Heidel Skill - Bookshelf with Knowledge on Foreignersof Serendia Skill - Bookshelf with Knowledge on Merchants of Serendia Skill - Bookshelf with Knowledge on Officers of Serendia Skill - Bookshelf with Knowledge on Guards of Serendia Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Serendia Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Glish Skill - Bookshelf with Knowledge on Calpheon Territory (Stable Manager) Skill - Bookshelf with Knowledge on Calpheon Territory (Wharf Manager) Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Olvia Skill - Bookshelf with Knowledge on Merchants of Olvia Skill - Bookshelf with Knowledge on the Upper Class of Calpheon City Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Calpheon City Skill - Bookshelf with Knowledge on Merchants of Calpheon City Skill - Bookshelf with Knowledge on Foreigners of Calpheon City Skill - Bookshelf with Knowledge on Elionism and the Delphe Knights Skill - Bookshelf with Knowledge on Delphad and the Trina Knights Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of the Calpheon Northern Plantation Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Florin Skill - Bookshelf with Knowledge on Shunned Ones of Calpheon Skill - Bookshelf with Knowledge on Residents of Port Epheria Skill - Bookshelf with Knowledge on the Upper Class of Keplan