Item - [Shai] [PH] Lute Vitclari (7 Days) Item - [Shai] Lute Classic Set (7 Days) Item - [Shai] Lute Classic Set Item - [Shai] Pavilla Hat Item - [Shai] Pavilla Clothes Item - [Shai] Pavilla Costume Set Item - [Shai] Da-Dum Da-Dum Diving Hat (7 Days) Item - [Shai] Da-Dum Da-Dum Diving Suit (7 Days) Item - [Shai] Da-Dum Da-Dum Diving Suit Set (7 Days) Item - [Shai] Summer Dreamland Pajamas Item - [Shai] Dreamland Pajamas Item - [Shai] [PH] Lute Solaris Item - [Shai] [PH] Lute Solaris (7 Days) Item - [Shai] [PH] Lute Awakening Set (7 Days) Item - [Shai] [PH] Lute Awakening Set Item - [Shai] [PH] Lute Premium Set (7 Days) Item - [Shai] [PH] Lute Premium Set Item - [Shai] Whimsical Alchemist Awakening Set Item - [Shai] Whimsical Alchemist Premium Set Item - [Shai] [PH] Whimsical Alchemist Awakening Weapon Item - [Shai] [PH] Shai Awakening Set 2 Item - [Shai] [PH] Shai Premium Set 2 Item - [Shai] [PH] Shai Awakening Weapon 2 Item - [Shai] [PH] Shai Awakening Set 4 Item - [Shai] [PH] Shai Premium Set 4 Item - [Shai] [PH] Shai Awakening Weapon 4 Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item -