Item - [Shai] Florchestra Vitclari (7 Days) Item - [Shai] Florchestra Classic Set (7 Days) Item - [Shai] Florchestra Classic Set Item - [Shai] Pavilla Hat Item - [Shai] Pavilla Clothes Item - [Shai] Pavilla Costume Set Item - [Shai] Da-Dum Da-Dum Diving Hat (7 Days) Item - [Shai] Da-Dum Da-Dum Diving Suit (7 Days) Item - [Shai] Da-Dum Da-Dum Diving Suit Set (7 Days) Item - [Shai] Summer Dreamland Pajamas Item - [Shai] Dreamland Pajamas Item - [Shai] Florchestra Tring Item - [Shai] Florchestra Tring (7 Days) Item - [Shai] Florchestra Instrument Set (7 Days) Item - [Shai] Florchestra Instrument Set Item - [Shai] Florchestra Premium Set (7 Days) Item - [Shai] Florchestra Premium Set Item - [Shai] Whimsical Alchemist Instrument Set Item - [Shai] Whimsical Alchemist Premium Set Item - [Shai] Whimsical Alchemist Instrument Item - [Shai] Twinkle Star Instrument Set Item - [Shai] Twinkle Star Premium Set Item - [Shai] Twinkle Star Instrument Item - [Shai] Marigold Sunset Instrument Set Item - [Shai] Marigold Sunset Premium Set Item - [Shai] Marigold Sunset Tute Item - Valks' Longsword: AP (14 Days) Item - Valks' Shield: AP (14 Days) Item - Valks' Shield: Balance (14 Days) Item - Valks' Shield: Evasion (14 Days) Item - Valks' Longbow: AP (14 Days) Item - Valks' Dagger: AP (14 Days) Item - Valks' Dagger: Balance (14 Days) Item - Valks' Dagger: Evasion (14 Days) Item - Valks' Amulet: AP (14 Days) Item - Valks' Talisman: AP (14 Days) Item - Valks' Talisman: Balance (14 Days) Item - Valks' Talisman: Evasion (14 Days) Item - Valks' Axe: AP (14 Days) Item - Valks' Ornamental Knot: AP (14 Days) Item - Valks' Ornamental Knot: Balance (14 Days) Item - Valks' Ornamental Knot: Evasion (14 Days) Item - Valks' Shortsword: AP (14 Days) Item - Valks' Trinket: AP (14 Days) Item - Valks' Trinket: Balance (14 Days) Item - Valks' Trinket: Evasion (14 Days) Item - Valks' Blade: AP (14 Days) Item - Valks' Horn Bow: AP (14 Days) Item - Valks' Horn Bow: Balance (14 Days) Item - Valks' Horn Bow: Evasion (14 Days) Item - Valks' Staff: AP (14 Days) Item - Valks' Kunai: AP (14 Days) Item - Valks' Kunai: Balance (14 Days) Item - Valks' Kunai: Evasion (14 Days) Item - Valks' Shuriken: AP (14 Days) Item - Valks' Shuriken: Balance (14 Days) Item - Valks' Shuriken: Evasion (14 Days) Item - Valks' Kriegsmesser: AP (14 Days) Item - Valks' Gauntlet: AP (14 Days) Item - Valks' Vambrace: AP (14 Days) Item - Valks' Vambrace: Balance (14 Days) Item - Valks' Vambrace: Evasion (14 Days) Item - Valks' Crescent Pendulum: AP (14 Days) Item - Valks' Noble Sword: AP (14 Days) Item - Valks' Noble Sword: Balance (14 Days) Item - Valks' Noble Sword: Evasion (14 Days) Item - Valks' Longsword: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Longbow: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Amulet: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Axe: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Shortsword: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Blade: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Staff: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Kriegsmesser: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Gauntlet: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Crescent Pendulum: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Great Sword (14 Days) Item - Valks' Scythe (14 Days) Item - Valks' Iron Buster (14 Days) Item - Valks' Kamasylven Sword (14 Days) Item - Valks' Celestial Bo Staff (14 Days) Item - Valks' Lancia (14 Days) Item - Valks' Crescent Blade (14 Days) Item - Valks' Kerispear (14 Days) Item - Valks' Sura Katana (14 Days) Item - Valks' Sah Chakram (14 Days) Item - Valks' Aad Sphera (14 Days) Item - Valks' Godr Sphera (14 Days) Item - Valks' Vediant (14 Days) Item - Valks' Gardbrace (14 Days) Item - Valks' Cestus (14 Days) Item - Valks' Crimson Glaives (14 Days) Item - Valks' Helmet: Evasion (14 Days) Item - Valks' Helmet: Damage Reduction (14 Days) Item - Valks' Armor: Damage Reduction (14 Days) Item - Valks' Gloves: Evasion (14 Days) Item - Valks' Gloves: Accuracy (14 Days) Item - Valks' Shoes: Evasion, Stamina (14 Days) Item - Valks' Shoes: Damage Reduction, Stamina (14 Days) Item - Valks' Shoes: Evasion, Resistance (14 Days) Item - Valks' Shoes: Damage Reduction, Resistance (14 Days) Item - Valks' Armor: Resistance (14 Days) Item - Valks' Necklace: AP (14 Days) Item - Valks' Necklace: Damage Reduction (14 Days) Item - Valks' Necklace: Balance (14 Days) Item - Valks' Horn Bow: AP (14 Days) Item - Valks' Earring: Damage Reduction (14 Days) Item - Valks' Earring: Balance (14 Days) Item - Valks' Ring: AP (14 Days) Item - Valks' Ring: Damage Reduction (14 Days) Item - Valks' Belt: AP (14 Days) Item - Valks' Belt: Evasion (14 Days) Item - Valks' Belt: Balance (14 Days) Item - Valks' Earring: Accuracy (14 Days) Item - [Warrior] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Berserker] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Sorceress] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Tamer] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Ranger] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Musa] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Valkyrie] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Maehwa] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Wizard] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Witch] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Kunoichi] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Ninja] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Dark Knight] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Striker] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Mystic] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Lahn] Valks' Combat Outfit: Movement Speed (14 Days) Item - [Warrior] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Berserker] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Sorceress] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Tamer] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Ranger] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Musa] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Valkyrie] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Maehwa] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Wizard] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Witch] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Kunoichi] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Ninja] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Dark Knight] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Striker] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Mystic] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - [Lahn] Valks' Combat Outfit: Critical Hit (14 Days) Item - Manos Trainer's Clothes Item - Manos Trainer's Clothes Item - Manos Trainer's Clothes