NPC - Old Books NPC - Empty Hut NPC - Impaled Skull NPC - Specimen Burner NPC - Vestiges of the Ritual NPC - Hexe Marie's Witch NPC - Witch's Cauldron NPC - Witch's Cauldron NPC - Oze's House Brazier NPC - Marni's Lab Entrance NPC - Keplan Object 21 NPC - Keplan Object 22 NPC - Keplan Object 23 NPC - Keplan Object 24 NPC - Keplan Object 25 NPC - Keplan Object 26 NPC - Keplan Object 27 NPC - Keplan Object 28 NPC - Keplan Object 29 NPC - Keplan Object 30 NPC - Keplan Object 31 NPC - Keplan Object 32 NPC - Keplan Object 33 NPC - Keplan Object 34 NPC - Keplan Object 35 NPC - Keplan Object 36 NPC - Keplan Object 37 NPC - Keplan Object 38 NPC - Keplan Object 39 NPC - Keplan Object 40 NPC - Keplan Object 41 NPC - Keplan Object 42 NPC - Keplan Object 43 NPC - Keplan Object 44 NPC - Keplan Object 45 NPC - Keplan Object 46 NPC - Keplan Object 47 NPC - Keplan Object 48 NPC - Keplan Object 49 NPC - Keplan Object 50 NPC - Keplan Object 51 NPC - Keplan Object 52 NPC - Keplan Object 53 NPC - Keplan Object 54 NPC - Keplan Object 55 NPC - Keplan Object 56 NPC - Keplan Object 57 NPC - Keplan Object 58 NPC - Keplan Object 59 NPC - Keplan Object 60 NPC - Keplan Object 61 NPC - Keplan Object 62 NPC - Keplan Object 63 NPC - Keplan Object 64 NPC - Keplan Object 65 NPC - Chicken Coop NPC - Wagon NPC - Dry Well NPC - Balenos Object_4 NPC - Balenos Object_5 NPC - Balenos Object_6 NPC - Balenos Object_7 NPC - Balenos Object_8 NPC - Balenos Object_9 NPC - Balenos Object_10 NPC - Balenos Object_11 NPC - Balenos Object_12 NPC - Balenos Object_13 NPC - Balenos Object_14 NPC - Broken Wagon NPC - Ehwaz Plains Pot NPC - Pot Near Cron Castle NPC - West Ehwaz Plains Pot NPC - Dead Soldier NPC - Ferocious-Looking Wooden Flags NPC - Enormous Goblin Stone NPC - Empty Pot NPC - Severely Damaged Wagon NPC - Balenos Object_24 NPC - Balenos Object_25 NPC - Balenos Object_26 NPC - Suspicious Sarcophagus NPC - Balenos Object_28 NPC - Balenos Object_29 NPC - Beacon Fire NPC - Odd Stone Fragment NPC - Sword Barrel NPC - Potion Box NPC - Neutt's Sand Castle NPC - Meutt's Sand Castle NPC - Ripe Vegetables NPC - Unripe Vegetable NPC - Wooden Crate NPC - Strong Stick NPC - Chicken Coop NPC - Scarecrow NPC - Goblin Stone Pile NPC - Wagon Trunk NPC - Broken Wagon NPC - Goblin Stone NPC - Log NPC - Collapsed Fence NPC - Goblin Fence NPC - Terrmian Beacon Towers NPC - Reyas' Book NPC - Giant Goblin Cast Iron Cauldron NPC - Rock NPC - Gorgath's Herb NPC - Herb Pot NPC - Fermenting Grains NPC - Potato Sack NPC - Familiar Herb NPC - Specimen Burner NPC - Introduction to Elionism NPC - Amy's Grave NPC - Ailing Villager's Magic Tome NPC - Ruins by Bree Tree NPC - Fabric-wrapped Box NPC - Northern Calpheon Object_15 NPC - Northern Calpheon Object_16 NPC - Northern Calpheon Object_17 NPC - Northern Calpheon Object_18 NPC - Brazier NPC - Khurutos' Large Pot NPC - Khuruto Soldier's Corpse NPC - Khuruto Soldier's Corpse NPC - Khuruto Soldier's Corpse NPC - Northern Calpheon Object_24 NPC - Northern Calpheon Object_25 NPC - Northern Calpheon Object_26 NPC - Operation Map NPC - Northern Calpheon Object_28 NPC - Cylindrical Ruins NPC - Ruins Cave Entrance NPC - Dusty Book NPC - Northern Calpheon Object_32 NPC - Northern Calpheon Object_33 NPC - Northern Calpheon Object_34 NPC - Northern Calpheon Object_35 NPC - Northern Calpheon Object_36 NPC - Northern Calpheon Object_37 NPC - Origins of the Valkyrie NPC - Fundamentals of the Valkyrie NPC - Fundamentals of the Valkyrie - Manners NPC - The Great Valkyrie and Calpheon NPC - A Stance on War NPC - Valkyrie Techniques: Basic NPC - Valkyrie Techniques: Intermediate NPC - Valkyrie Techniques: Advanced