Item - [Lahn] Sanguine Petal Gloves Item - [Lahn] Sanguine Petal Shoes Item - [Lahn] Sanguine Petal Crescent Pendulum Item - [Lahn] Sanguine Petal Noble Sword Item - [Lahn] Sanguine Petal Crimson Glaives Item - [Lahn] Sanguine Petal Classic Set Item - [Lahn] Sanguine Petal Premium Set Item - [Lahn] Sanguine Petal Awakening Set Item - [Lahn] Kibelius Helmet Item - [Lahn] Kibelius Divinus Armor Item - [Lahn] Kibelius Shoes Item - [Lahn] Kibelius Crescent Pendulum Item - [Lahn] Kibelius Noble Sword Item - [Lahn] Kibelius Crimson Glaives Item - [Lahn] Kibelius Divinus Classic Set Item - [Lahn] Kibelius Divinus Awakening Set Item - [Lahn] Kibelius Armor Item - [Lahn] Kibelius Classic Set Item - [Lahn] Kibelius Awakening Set Item - [Lahn] Canape Hat Item - [Lahn] Canape Clothes Item - [Lahn] Canape Shoes Item - [Lahn] Canape Crescent Pendulum Item - [Lahn] Canape Noble Sword Item - [Lahn] Canape Classic Set Item - [Lahn] Lahr Arcien Helmet (R) Item - [Lahn] Lahr Arcien Armor (R) Item - [Lahn] Lahr Arcien Shoes (R) Item - [Lahn] Lahr Arcien Crescent Pendulum (R) Item - [Lahn] Lahr Arcien Noble Sword (R) Item - [Lahn] Lahr Arcien Classic Set (R) Item - [Lahn] Charles Rene Helmet Item - [Lahn] Charles Rene Armor Item - [Lahn] Charles Rene Gloves Item - [Lahn] Charles Rene Crescent Pendulum Item - [Lahn] Charles Rene Noble Sword Item - [Lahn] Charles Rene Classic Set Item - [Lahn] Lahr Arcien Helmet (R) (15 Days) Item - [Lahn] Lahr Arcien Armor (R) (15 Days) Item - [Lahn] Lahr Arcien Shoes (R) (15 Days) Item - [Lahn] Lahr Arcien Crescent Pendulum (R) (15 Days) Item - [Lahn] Lahr Arcien Noble Sword (R) (15 Days) Item - [Lahn] Lahr Arcien Classic Set (R) (15 Days) Item - [Lahn] Spring Blossom Headpiece Item - [Lahn] Spring Blossom Clothes Item - [Lahn] Spring Blossom Shoes Item - [Lahn] Spring Blossom Outfit Set Item - [Lahn] New Year Hanbok Hat Item - [Lahn] New Year Hanbok Clothes Item - [Lahn] New Year Hanbok Shoes Item - [Lahn] New Year Hanbok Outfit Set Item - [Lahn] Heidel Masquerade Phantom Mask Item - [Lahn] Heidel Masquerade Dress Item - [Lahn] Heidel Masquerade Outfit Set Item - [Lahn] Anemos Helmet Item - [Lahn] Anemos Armor Item - [Lahn] Anemos Outfit Set Item - [Lahn] Epheria Marine Helmet Item - [Lahn] Epheria Marine Armor Item - [Lahn] Epheria Marine Shoes Item - [Lahn] Epheria Marine Crescent Pendulum Item - [Lahn] Epheria Marine Noble Sword Item - [Lahn] Epheria Marine Classic Set Item - [Lahn] Marine Romance Hat Item - [Lahn] Marine Romance Clothes Item - [Lahn] Marine Romance Shoes Item - [Lahn] Marine Romance Outfit Set Item - [Lahn] Basic Underwear Item - [Lahn] Leopard Underwear Item - [Lahn] Leopard Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Zebra Underwear Item - [Lahn] Zebra Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Black Garter Belt Underwear Item - [Lahn] Silk Corset Underwear Item - [Lahn] Jasmine Garter Belt Underwear Item - [Lahn] Checked Beige Underwear Item - [Lahn] Checked Beige Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Vivid Blooming Underwear Item - [Lahn] Vivid Blooming Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Dream Laced Underwear Item - [Lahn] Nude Basic Underwear Item - [Lahn] Nude Basic Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Nude Deep Black Underwear Item - [Lahn] Nude Deep Black Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] White Zebra Underwear Item - [Lahn] White Zebra Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Cavaro Underwear Item - [Lahn] Lazies Underwear Item - [Lahn] Lahr Arcien Underwear A Item - [Lahn] Lahr Arcien Underwear A (No Stockings) Item - [Lahn] Queen Heart Underwear Item - [Lahn] Le Vladian Underwear Item - [Lahn] Le Vladian Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Epheria Marine Underwear Item - [Lahn] Epheria Marine Underwear (No Stockings) Item - [Lahn] Lahr Arcien Underwear B Item - [Lahn] Sileshi Underwear Item - [Lahn] Ruddy Cloud Underwear Item - [Lahn] Sanguine Petal Underwear Item - [Lahn] Ignis Ear Cuff Item - [Lahn] Raven Ear Cuff Item - [Lahn] Round Earring Item - [Lahn] Sanguine Petal Earrings Item - [Lahn] Owl Horn-rimmed Glasses Item - [Lahn] Badane Glasses Item - [Lahn] Shold Glasses Item - [Lahn] Lahr Arcien Eyepatch Item - [Lahn] Metal Piercing Item - [Lahn] Curitt Piercing Item - [Lahn] Tort Piercing Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item - Item -