Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Resplendent Alchemy Stone of Destruction Resplendent Alchemy Stone of Protection Advice of Valks (+100) Sharp Alchemy Stone of Destruction Sharp Alchemy Stone of Protection Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Tungrad Necklace Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Ogre Ring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Tungrad Earring Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Narc Ear Accessory Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Basilisk's Belt Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Ring of Crescent Guardian Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Sicil's Necklace Hard Black Crystal Shard Sharp Black Crystal Shard